Podmienky používania

Pravidlá a podmienky používania komunitnej webstránky motofan.sk

Vitajte na našej internetovej stránke. Jej používaním súhlasíte s podmienkami a pravidlami, ktoré automaticky tvoria vzájomnú Dohodu o pravidlách a podmienkach používania internetovej stránky medzi vami a nami.

Základné informácie

Nasledovné podmienky používania sa vzťahujú na vaše používanie stránky www.motofan.sk Výhradnú zodpovednosť za príspevky a obsah, ktorým na stránku prispejete, nesiete vy. Registráciou na našej stránke potvrdzujete, že súhlasíte a akceptujete naše podmienky. Táto stránka nie je určená pre užívateľov mladších ako 10 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov a chcete stránku používať, čestne prehlasujete a registráciou potvrdzujete, že súhlas s pravidlami a používaním našej internetovej stránky vyslovil jeden z rodičov alebo zákonný zástupca.

Súkromie užívateľov

Nakoľko je pre nás veľmi dôležité dodržiavanie vášho súkromia, odporúčame vám, aby ste verejne na blogoch alebo v ostatných príspevkoch nezverejňovali žiadne informácie, ktoré majú osobný alebo súkromný charakter a sú citlivé na zverejnenie.

Pri registrácii vás žiadame o poskytnutie pravdivých, správnych a aktuálnych informácií o vás a o ich priebežné obnovovanie. Budú nám slúžiť pre našu ďalšiu prácu a osobnú komunikáciu s vami. Sme si samozrejme vedomí povinnosťou zachovávania dôvernosti vami uvedených údajov, ktoré spracúvame. Vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov ostanú zachované v plnom rozsahu. Žiadne z vašich osobných údajov neposkytneme tretím stranám, s výnimkou uvedenou v pravidlách alebo ak nám tak uloží platná právna legislatíva.

Vyhradzujeme si právo zrušiť alebo obmedziť vašu registráciu a to v takom prípade, ak máme podozrenie na porušenie mravov, zákona alebo týchto Podmienok (skrytá reklama, používanie vulgarizmov,…) na základe nášho rozhodnutia.

Registráciou na našej stránke, www.motofan.sk súhlasíte s dodržiavaním nasledovných podmienok, a to tým, že našu stránku nebudete používať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Spôsobom, ktorý nebude dodržiavať alebo bude porušovať právo duševného vlastníctva tretích osôb a iných vlastníckych práv

 • Spôsobom, ktorým by ste mohli poškodiť našu stránku a jej užívateľov softvérovým vírusom, iným počítačovým kódom alebo súbormi, ktoré by dokázali zničiť alebo obmedziť funkčnosť našej stránky, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia

 • Na spamovanie ostatných užívateľov reťazovými správami, pyramídovými hrami, inzerciou nezákonných alebo kontrolovaných výrobkov alebo služieb, alebo inými reklamnými a marketingovými aktivitami, ktoré porušujú tieto podmienky, platné zákony, predpisy alebo všeobecne platné zásady pre využívanie reklamy

 • Spôsobom, ktorý je zavádzajúci, klamlivý alebo podvodný alebo inak nezákonný, a slúži na nezákonné získanie osobných údajov užívateľov

 • Spôsobom, ktorý je urážlivý, hanlivý, násilný, obťažujúci, so zlými úmyslami alebo škodlivým pre akúkoľvek osobu alebo subjekt, alebo narúšajúci súkromie inej osoby

 • Spôsobom, ktorý môže byť škodlivý pre deti a mladistvých v každom ohľade

 • Spôsobom, ktorý je nenávistný alebo diskriminačný na základe rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, národnosti, etnického alebo národnostného pôvodu, rodinného stavu, zdravotného

 • Vydávať sa za inú osobu alebo organizáciu alebo inak skresľovať váš vzťah s akoukoľvek osobou alebo subjektom, alebo získať prístup do tejto siete bez povolenia

 • Zasahovať alebo sa pokúšať akokoľvek narušiť riadne fungovanie tejto stránky alebo zabraňovaniu prístupu na stránku ostatným

 • Používať akékoľvek manuálne a automatické prostriedky, vrátane agentov, robotov, skrípt alebo pavúkov pre sprístupnenie alebo spravovanie obsahu akéhokoľvek iného užívateľa alebo sledovanie a kopírovanie obsahu tejto stránky

 • Uľahčovať distribúciu obsahu, ktorý je chránený autorskými právami

 • Spôsobom, ktorý zahŕňa zverejňovanie osobných alebo identifikačných údajov o inej osobe bez jej výslovného súhlasu

 • Spôsobom, ktorý predstavuje alebo obsahuje akúkoľvek formu reklamy alebo posielanie ponúk e-mailom ostatným užívateľom, alebo ináč kontaktovať a ponúkať služby, výrobky alebo obchodných zástupcov

Ďalej súhlasíte, že nebudete:

 • Nebudete nikoho svojim pôsobením na stránke obťažovať

 • Zbierať, používať alebo zverejňovať žiadne údaje o ostatných užívateľoch bez ich súhlasu

 • Žiadať, alebo inak sa snažiť získať prístup k užívateľským menám, heslám alebo iným prihlasovacím údajom ktoréhokoľvek člena tejto stránky

 • Pridávať na stránku príspevok alebo akýkoľvek obsah znázorňujúci alebo propagujúci detskú pornografiu

 • Pridávať na stránku akýkoľvek obsah, ktorý zachytáva alebo obsahuje násilie, vraždu, incest, sodomiu, alebo iný podobný obsah

 • Pridávať na stránku akýkoľvek obsah, ktorý je irelevantný, opakovaný alebo veľmi podobný už zverejnenému obsahu, čo by mohlo pri jeho uložení neprimerane zaťažiť sieť

 • Sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k našim počítačovým systémom alebo vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla narúšať či znižovať kvalitu, nie je v súlade so zákonom alebo by mohla narúšať funkčnosť siete

Tieto pravidlá sú vyhotovené aj v anglickom jazyku s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je znenie podmienok v slovenskom jazyku.

Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo doplniť tieto pravidlá a to kedykoľvek a bez toho, aby sme vám to oznámili, nakoľko vás nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Prosíme vás preto, aby ste si vo vlastnom záujme z času na čas naše podmienky prečítali a ubezpečili sa o tom, že používate našu stránku www.motofan.sk v súlade s nimi.

Zodpovednosť a odškodnenie

Za všetky vaše príspevky na stránke nenesieme žiadnu zodpovednosť, nakoľko nedokážeme zaručiť ich legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť.

Nie je možné zaručiť úplnú pravdivosť, aktuálnosť a presnosť obsahu uvedeného v článkoch a príspevkoch na internetovej stránke www.motofan.sk, za jej obsah nezodpovedáme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu vyplývajúcu z dôvery čitateľov a používateľov stránky k uverejnenému obsahu alebo príspevkom.

Rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu či ujmu, ktorá by mohla byť spôsobená používateľom alebo komukoľvek inému v súvislosti s používaním internetovej stránky www.motofan.sk alebo ponúkanými, či sprostredkovanými službami.

Kontrola článkov a príspevkov

Na to, aby sme zabezpečili súlad vašich príspevkov a článkov s platnou legislatívou, vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky vaše príspevky, ktoré na stránke zverejníte bez nášho predošlého schvaľovania, či právo ich zmeniť a odstraňovať pri akomkoľvek podozrení.

Ostatné pravidlá

Za všetky údaje, ktoré poskytujete tretím stranám prostredníctvom našej stránky nesiete zodpovednosť výlučne vy (rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, pasu, platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel,…). Vo vašom vlastnom záujme vás preto žiadame, aby ste neuverejňovala tieto ani podobné informácie priamo vo vašich príspevkoch.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, ktoré súvisia nakladania s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás.

Použitie akéhokoľvek obsahu uverejneného na našej stránky je povolené len na osobné nekomerčné účely. Ak chcete použiť čokoľvek na komerčný účel, požiadajte nás o súhlas.

Vašu registráciu sme oprávnení zrušiť len my a to kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou platnosťou aj bez uvedenia dôvodu a predchádzajúceho oznámenia. K tomuto kroku pristúpime len vo výnimočných prípadoch, avšak naša stránka www.motofan.sk je priestor, ktorý sme vytvorili my a ktorý vám síce poskytuje slobodu prejavu, avšak v súlade s platným právom a týmito podmienkami.Buďte s nami v kontakte